ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER
1(2)

Stockholms stad har upplåtet mark till koloni- och fritidsträdgårdar för att bereda innevånare i staden tillfälle till rekreation och värdefull fritidssysselsättning.
Den upplåtna marken skall disponeras så att den också utgör ett tilltalande inslag i miljön. De som har arrenderätt till kolonilotter måste i sin verksamhet ta hänsyn härtill och till varandra. Därför har Stockholms stad godkänt följande allmänna ordningsföreskrifter. Den enskilde koloniföreningen har rätt att besluta om kompletterande föreskrifter om så visar sig vara nödvändigt eller lämpligt.

1. Byggnader på koloniträdgårdslott skall vara uppförda enligt gällande bestämmelser i arrendekontraktet och vårdas väl. På lott för fritidsträdgård får byggnad inte uppföras, inte heller får lotten inhägnas med staket eller annat stängsel.

Den del av fritidsträdgård som används som sittplats och för gräsmatta får bara uppta en mindre del av lotten, cirka 10-15 kvadratmeter.

2. Spaljéer för växter och liknande skall smälta in i miljön och får inte medföra några hinder för andra kolonister eller odlare. Redskapslådor, vattentunnor, inhägnader för komposter och liknande skall hållas vårdade och snyggt målade i anvisad färg.

3. Träd, buskar och andra högre växter får inte planteras så att de omgivande lotterna orsakas besvär genom skuggning m m.
Träd som växer på lotten får inte avverkas utan att föreningens styrelse har lämnat skriftligt medgivande.

4. Den upplåtna lotten skall skötas på ett sådant sätt att den ger ett vårdat intryck. Odlingarna skall sköts väl och i möjligast mån hållas fria från ogräs, liksom gångar mellan olika lotter och mellan lotterna. Blast, ogräs och liknande skall samlas i komposter eller föras till anvisad plats. Lotten får inte till någon del användas till upplag för skräp.

5. Bränning av avfall från lotten får inte ske under tiden 15 maj - 30 september och under den tillåtna tiden endast då det kan ske utan att förorsaka skada eller obehag för övriga inom och utom området.

6. Vid vattning skall de vattenposter, som finns inom området användas. Vattenhämtning och på- respektive avkoppling av vattenslang skall göras så att marken nedanför och kring vattenposten inte blir vattendränkt. Den som vattnar med slang eller använder vattenspridare får inte lämna dessa utan tillsyn. Vattenslang skall tas bort och ställas undan när vattningen är avslutad.

Den som vattnar med slang får inte disponera vattenpost så länge att andra odlare hindras från att vattna.

7. Sällskapsdjur, såsom hund och katt, får medföras på lotten. Inom och utanför lotten skall djuret ha sådan tillsyn att andra kolonister inte utsätts för obehag. Utanför lotten skall hund vara kopplad.


2(2)


8. Arbetet på lotten skall varje år påbörjas i så god tid att lotten i huvudsak är iordningställd och städad den 15 juni. Efter odlingssäsongen skall lotten städas upp före den 1 december.

9. Medlem i föreningen har inte rätt att till någon del överlåta eller upplåta lotten till annan person såvida inte styrelsen givit skriftligt medgivande. Medlem har ej heller rätt att för egen del helt eller delvis bruka annan medlems lott.

10. Medlem som bryter mot dessa ordningsföreskrifter kan uteslutas ur föreningen och mister därmed arrenderätten till lotten.


FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

                                                                                                       sid 1


'KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER GÄLLANDE LÖVSTA
KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING


1. Medlem är skyldig att ställa upp på gemensamma arbetsdagar (bestäms på årsmötet),
se anslag på anslagstavlorna.
Dock kan allmänt arbete utföras på andra dagar efter samråd med kvartersmästaren. Anmälan om deltagande skall alltid göras till kvartersmästaren. Medlem som underlåter att göra detta antecknas som frånvarande och debiteras frånvaroavgift. Denna avgift är för närvarande 500:- per arbetsdag.

2. Angränsande grusgångar skall hållas fria från ogräs 1 meter ut från den egna lotten. Detta är inte ett arbete som skall utföras på gemensamma arbetsdagar utan ingår i skötseln av den egna lotten.

3. Städning av toalettutrymmen i uthusen sker enligt uppgifter som erhålls av kvartersmästaren. Denna är skyldig att medelst turlista eller annan liknande information meddela medlemmarna i kvarteret.

4. Beträffande punkt 3 i Allmänna ordningsföreskrifter.
Innan Ni bestämmer Er för att plantera träd på odlingslotten ber vi Er att kontakta styrelsen för att få råd om vilka träd som är lämpliga i t ex storlek och sorter.

Enligt beslut på årsmöte 2005 bör häckar för avgränsning mot grusgångar och tomtgränser ha en maxhöjd på 150 cm.

5. I uthus D finns toaletter och ett "kryp in" med kokplatta m m för fritidsodlarna som kan utnyttjas för t ex kaffekok och tak över huvudet i händelse av regn.
Nyckel kvitteras ut mot en deposition på 200:- från styrelsen.

6. Vattnet sätts på på våren runt den 15 april och stängs av på hösten runt den 15 oktober.

7. I uthus D finns en vintertoalett (mulltoa), kontakta styrelsen för att kvittera ut en nyckel till vintertoaletten.

Styrelsen för LÖVSTA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING

                                                                                                      sid 2


PARKERINGSBESTÄMMELSER


GENERELLT gäller att all parkering skall ske på parkeringsplatsen vid infarten till vårt område.

RÄTTIGHET att köra till sin lott har man under följande villkor:

1. när man har tungt eller skrymmande att bära.

2. när man skjutsar en gammal människa eller anhörig som har svårt att förflyttas sig av egen kraft eller en invalidiserad person.

SKYLDIGHET att omgående köra sitt fordon till den gemensamma parkeringsplatsen efter urlastning har ALLA som inte omfattas av undantagsvillkoret.

UNDANTAG från de generella bestämmelserna gäller för de handikappade som fått parkeringsplats anvisad i anslutning till sin lott.

NATTPARKERING för stugägare som avser att övernatta i sin stuga gäller enligt följande regel:
Kl 18.00 på eftermiddagen får fordonet köras från parkeringsplatsen till uppställning på körvägarna i så nära anslutning som möjligt till den egna lotten.
Senast kl 09.00 på morgonen skall fordonet åter parkeras på parkeringen vid infarten.

OBSERVERA att detta endast gäller för stugägare som ämnar övernatta. Den som bara besöker sin stuga/lott under dagen skall alltid parkera på den gemensamma parkeringsplatsen.

SER GENOM
FINGRARNA när det gäller överträdelse av ovanstående parkeringsbestämmelser gör vi bara när en stugägare som ämnar övernatta anländer till koloniområdet ett par timmar innan nattparkerings-regeln börjar gälla, eller om medlem har festligheter med gäster på gång, där alkoholhaltiga drycker kommer att intagas. Onödig fordonstrafik inom området skall i möjligast mån undvikas.
STYRELSEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         sid 3                                                        

                                                                                                                                  

© Copyright lovstakoloni