ROTOKOLL STYRELSEMÖTE LÖVSTA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING


Den 9/6, 2020 kl. 18.00 utanför Hultstugan, Lövsta koloniträdgård
Närvarande: Martin Moeschlin, Marie Lilja, Eva Johansson, Reine Josefsson, Johan Fors , Carina Ledenstam och Anna Otmalm

§1 Mötet öppnas av Martin

§2 Dagordningen fastställs §3 Val av justerare Martin och Marie justerar

§4 Justering av protokoll/uppföljning av föregående mötesbeslut

A) Årsmöte • Blommor och glasspinnar i förpackning skall inköpas (för avtackning respektive förtäring) • Mikrofon och förstärkare ska finnas på plats (då vi ska sitta glest och utomhus) • Fler handlingar skall kopieras då ingen Powerpoint kan användas utomhus Uppgifterna fördelades i styrelsen. Vidare beslutade styrelsen att använda arbetsdagen den 13/6 för att förbereda årsmötet på plats.

B) ) GDPR Punkten ajourneras.

C) Jordstatus i vår förening Styrelsen har kontaktat Stockholms stad i frågan. Inget nytt har framkommit.

D) Redskapslådor Frågan om centralt inköp av redskapslådor till de som önskar (och betalar i förskott) ajourneras.

E) Gemensamma inköp av t.ex. gödsel. En fråga om centrala inköp av gödsel, jord, benmjöl etc. är initierad och en undersökning kring detta kommer att behandlas/genomföras.

F) Skansen, årsmöte 29/6 Digitalt årsmöte kring koloniverksamheten på skansen den 29/6. En i styrelsen avser att delta.G) Skansenbiljetter Från Skansen har vår förening fått 10 fribiljetter som gäller året ut. Dessa lottas ut under årsmötet.

H) Ev. uthyrning/utlåning av stuga i området Avser en stugägare att låna- eller hyra ut sin stuga så måste först styrelsen informeras för att kunna ge synpunkter på detta.

I) Status i D-huset D-huset behöver ett handfat och torkpapper. Styrelsen tar kontakt med kvartermästaren och vattenlaget i frågan.

J) Ansvarsfördelning inom styrelsen för inkomna mail. Tre huvudrubriker för mail som behöver bevakas är i dentifierade: • F-Lotter • Kö och registerfrågor samt ekonomiärenden • Övriga frågor Ansvaret för dessa är fördelade bland styrelsemedlemmar.

§5 Ekonomi Den 31/5 var balansen 178 931:52 §6 Fritidslotter Alla fritidslotterna är uthyrda och det ser fint och välordnat ut Det är nu lång kö till att hyra en lott och för tillfället är det därför kö-stopp.

§7 Stuglotter Tre stugor är ute till försäljning.

§8 Rapporter Inget §9. Skrivelser Inget §10 Övriga frågor Inga

§11 Hemsidan. Protokollet skickas till hemsidan

§12 Nästa möte.
Styrelsen sammanträder igen tisdagen den 4/8, 2020, kl. 18.00 i eller utanför Hultstugan. §13. Mötet avslutas.

Johan Fors

Martin Moeschlin Marie Lilja


PROTOKOLL STYRELSEMÖTE LÖVSTA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING

Den 5/5, 2020 kl. 18.00 utanför Hultstugan, Lövsta koloniträdgård
Närvarande: Martin Moeschlin, Marie Lilja, Eva Johansson, Reine Josefsson, Johan Fors och, som övertagande hemsidesansvarig, Adina Olteanu under §11

§1 Mötet öppnas av Martin

§2 Dagordningen fastställs §3 Val av justerare Martin och Marie justerar

§4 Justering av protokoll och uppföljning av föregående mötesbeslut

A) Årsmöte Det uppskjutna årsmötet planeras att genomföras lördagen den 13/6 14:00. Detta efter att ha genomfört arbetsdag 2 under förmiddagen. Information om detta kommer att mejlas till medlemmar och anslås på anslagstavlor i området. B) Första arbetsdagen för säsongen. Den 16/5 är den första arbetsdagen för säsongen. För de som inte kan komma den tiden p.g.a. Coronasmitta kan rådgöra med sin kvartermästare om annan lämplig tidpunkt och för situationen lämpliga arbetsuppgifter. Även detta kommer att meddelas genom mejl och anslås. C) Toalettbesök i Coronatider På varje uthus, utom D-huset, har en hygienplan för toalettbesök under Coronapandemin anslagits. D) Golfen och parkering Den nye ägaren för ”Golfen” har kontaktats kring parkeringsavtalet och vi har fått in parkeringspengarna därifrån. E) Jordstatus i vår förening Punkten ajourneras. F) Mejl från medlem som önskar förtydliganden över rådande Coronasituation och nödvändigt föreningsarbete En föreningsmedlem har efterfrågat information kring årsmöte och arbetsdagar. Informationen kring detta ges i §4A och B. G) GDPR Punkten ajourneras.

H) Eldning och grillning på lotter Frågor om grillning och eldning har nått styrelsen.
Styrelsen svarar att grillning är tillåten på fritids- och stuglotter men att nödvändig hänsyn till lottgrannar måste gälla. När det gäller eldning så ska föreningen följa kommunens eldningsdirektiv; eldningsförbud råder förutom under vecka 18 respektive vecka 40.

§5 Ekonomi A) Balansen för april är 288 188 kronor och 52 öre. B) Vår förening betalar 800:-till Stödföreningen för Skansens kolonistugor. C) D-huset saknar en drivande gräsklippare. Styrelsen bifaller ett inköp av en sådan. §6 Fritidslotter A) Ingen potatisodling till föreningen i år. Alla fritidslotter är uthyrda. B) D-huset har rustats med tvål och torkpapper (jfr. §4C).

§7 Stuglotter Ytterligare en stugägare önskar värdering.

§8 Rapporter En rapport, med flera frågor och äskanden, från Örtagårdsarbetarna till styrelsen har inkommit. Tre från styrelsen avser att träffa representanter från ”Örtagården” kring rapporten den 16/5 §9. Skrivelser A) Stockholmskolonisten 3, 2020 har kommit B) Mejl från medlem som önskar förtydliganden över rådande Coronasituation och nödvändigt föreningsarbete behandlades under §4F C) Mail från en arbetssökande som vill jobba i vår förening Mejlskrivaren kontaktas och upplyses om att vi är en förening och inte ett företag D) Hässelby Hembygdsblad nr 127 har kommit §10 Övriga frågor Inköp av redskapslådor Styrelsen avser inventera behov och inköpsmöjligheter av redskapslådor


§11 Hemsidan. Vid denna punkt får styrelsen besök av den nya Webbredaktören Adina Olteanu. A) Den nya hemsidan har kommit igång och hela sidan nås utan lösenordsinloggning på adressen: lovstakoloni.se
B) Styrelsen utser tre bevakningsansvariga för de nya mejlen som når Styrelsemejlen från hemsidan. C) Webbredaktören börjar lägga in föreningens regler på hemsidan. D)Protokollet skickas till hemsidan

§12 Nästa möte. Styrelsen sammanträder igen tisdagen den 9/6, 2020, kl. 18.00 i eller utanför Hultstugan. §13. Mötet avslutas.Johan Fors

© Copyright lovstakoloni